Yönetmelik

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

PROJE KOORDİNASYONUYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

 

MADDE 1 − (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bingöl Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, amaçlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2 − (1) Bu Yönetmelik; Bingöl Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

 

MADDE 3 − (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun

7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

MADDE 4 − (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 

 1. Birim: Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan birimleri,

 

 1. Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

 

 1. Merkez: Bingöl Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezini, ç) Müdür: Merkezin müdürünü,
 2. Müdür Yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

 

 1. Rektör: Bingöl Üniversitesi Rektörünü,

 

 1. Senato: Bingöl Üniversitesi Senatosunu,

 

 1. Üniversite: Bingöl Üniversitesini,

 

 1. ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

 

Merkezin amaçları

 

MADDE 5 − (1) Merkezin amaçları şunlardır:

 

 1. Yurt içinden ve yurt dışından proje teklif çağrılarını, tüm ilgili akademisyen ve birimlere duyurmak,

 

 1. Proje hazırlayan veya hazırlayacak ilgili kişi ya da gruplar arası iletişim ve koordinasyonu sağlamak,

 

 1. Proje kaynaklarının doğru ve etkin kullanımını sağlamak,

 

ç) Projeler ile ilgili bilimsel, mesleki ve eğitsel çalışmalarda bulunmak, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri vermek,

 

 1. Proje yönetimi süreçlerini izlemek,

 

 1. Kariyer planlaması ve akademik gelişimi desteklemek,

 

 1. Üniversite-sanayi işbirliğini destekleyecek bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınma çerçevesinde ilişkileri güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak,
 2. Üniversitedeki akademik ve bilimsel faaliyetlerin projecilik anlayışıyla yürütülmesini sağlamak, ğ) Ulusal ve uluslararası proje ve programların teknik destek ihalelerine başvurmak, ihale dosyalarını

hazırlamak,

 

 1. Üniversitenin sosyal, bilimsel proje faaliyetlerini nitelik ve nicelik yönünden artırmak.

 

Merkezin faaliyet alanları

 

MADDE 6 − (1) Merkez; proje geliştirme, koordinasyon ve danışmanlık, eğitim ve bilimsel toplantılar, proje takibi, proje duyuru ve tanıtım faaliyetleri alanında ve başta üniversiteler olmak üzere ilgili kamu kurum ve

kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel kuruluşlar ile işbirliği içinde ulusal ve uluslararası düzeyde aşağıda belirtilen faaliyetleri yürütür:

 

 1. Proje geliştirme, koordinasyon ve danışmanlık alanında yürütülecek olan faaliyetler;

 

 • Üniversitenin yürütücü, ortak, iştirakçi ve benzeri şekilde yer aldığı projelerin başvuruları, yürütülmesi,

finans kaynakları ve proje ortaklarıyla yapılacak yazışma ve toplantıların organizasyonunu ve/veya takibini yaparak, proje yürütücüsü ile proje ortakları arasında Rektörlük adına koordinasyon desteği sağlamak,

 

 • Üniversite adına sunulan proje başvurularının ön değerlendirmesini, idari kontrolünü yapmak, usulüne uygun olarak hazırlanmayan proje başvurularının düzeltilmesini sağlamak,

 

 • Proje yönetimi süreçlerini izlemek, denetimlerde ihtiyaç duyulacak olan her türlü sözleşme, harcama belgesi, ara ve final raporları, proje çıktıları ve benzeri belgelerin proje yürütücülerince muhafaza edilmesini sağlamak,

 

 • Ulusal ve uluslararası proje ve programların teknik destek ihalelerine başvurmak, ihale dosyalarını

 

hazırlamak,

 

 • Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde gelişime katkıda bulunacak fikirleri projelendirecek personeli desteklemek, bu projelerin uygulanabilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği içinde olmak ve fon temin edilmesi konusunda çalışmalarda bulunmak,

 

 • Yurt içi ve yurt dışından Üniversiteye talepte bulunan kurum ve kuruluşlara, imzalanacak olan bir protokol dâhilinde proje hazırlama, uygulama ve değerlendirme süreçleri konusunda kurumsal danışmanlık hizmetleri sunmak,

 

 • Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak,

 

 • Patent, lisans anlaşmaları, teknoloji transferi gibi konularda danışmanlık birimleri oluşturmak,

 

 1. Eğitim ve bilimsel toplantı kapsamında yürütülecek olan faaliyetler;

 

 • Üniversite öğretim elemanları ve öğrencileri başta olmak üzere, talep halinde kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel kuruluşların proje hazırlama, uygulama ve değerlendirme kapasitelerini artırmak amacıyla proje döngüsü yönetimi alanında eğitim faaliyetlerinde bulunmak,

 

 • Merkezin çalışma alanına giren konulara yönelik ulusal ve uluslararası etkinliklerde Üniversitenin temsil edilmesini sağlamak,

 

 • Merkezin çalışma alanına giren konularla ilgili olarak panel, konferans, çalıştay, seminer, sempozyum, tanıtım etkinlikleri, kongre, proje pazarı gibi bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu amaçla konuyla ilgili proje uzmanlarını, proje finansman kuruluşlarının teknik temsilcilerini ve akademisyenleri bu çalışmalara davet etmek,

 

 • Merkez ile Üniversitenin diğer birimleri arasında işbirliği kurmak ve ortak çalışmalar yapmak,

 

 • Merkezin çalışmaları ve Üniversitenin dâhil olduğu projelerle ilgili rapor, tanıtıcı broşür, katalog, tanıtım filmi ve benzeri dokümanlar hazırlamak, araştırma ve uygulama sonuçlarını yayınlamak ve ilgili kesimlere dağıtımını sağlamak,

 

 1. Merkezin diğer faaliyetleri şunlardır;

 

 • Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili yıllık istatistik tutmak,

 

 • Üniversitenin yer aldığı projelerle ilgili bilgilere ilişkin veri tabanı oluşturmak, bu bilgileri ve proje çıktılarını Merkezin internet sayfasında yayınlamak,

 

 • Üniversite mensupları ve diğer kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında görev yapan personelin ilgi ve uzmanlık alanlarına giren projelerde görev almaları için teklif ve önerilerde bulunmak,

 

 • İç ve dış kaynaklı proje teklif çağrılarını ilgili kesimlere duyurmak,

 

 • Hedef kitlesi geniş projelere kamuoyu ilgisini ve desteğini artırmak, basını ve ilgili kesimleri bilgilendirmek amacıyla faaliyetlerde bulunmak,

 

 • Merkezin çalışma alanına giren konularda ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli sosyal etkinlikler düzenlemek ve ödüller vermek amacıyla Rektörlüğe teklifte

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

 

Merkezin yönetim organları

 

MADDE 7 − (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

 

 1. Müdür,

 

 1. Müdür yardımcısı,

 

 1. Yönetim Kurulu, ç) Danışma Kurulu,

 

Müdür

 

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanına giren konularda araştırma ve yayın çalışmalarında bulunmuş, yurt içi ve yurt dışı proje deneyimine sahip Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından üç yıllık süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Rektör gerekli gördüğü hallerde Müdürü süresinden önce görevden alabilir. Müdürün, kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

 

(2) Müdür, Merkezin çalışma kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetimi ve denetiminden Rektöre karşı sorumludur.

 

Müdürün görevleri

 

MADDE 9 − (1) Müdürün görevleri şunlardır:

 

 1. Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

 

 1. Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak,

 

 1. Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak ve yaptırmak,

 

ç) Yönetim Kurulunca onaylanan yıllık bütçe ve yıllık faaliyet raporunu Rektöre sunmak,

 

 1. Yönetim Kurulunca hazırlanan bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını Rektörün onayına sunmak,

 

 1. Merkez bünyesinde oluşturulacak çalışma birimlerinde görevlendirilmek üzere personel seçimini yapmak ve Rektörün onayına sunmak,

 

 1. Ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından finanse edilen Üniversite dışı kaynaklı projelerin yönetiminin ilgili sözleşme taahhütleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak, proje kaynaklarının etkin takibini yapmak, olası değişiklikler konusunda zamanlı ve kapsamlı bilgi akışını temin etmek ve proje raporlarının idari açıdan doğru ve zamanlı olarak üretilmesini sağlamak,

 

 1. Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

 

ğ) Merkeze yapılan proje başvurularını değerlendirmek ve Rektörlüğe sunmak.

 

Müdür yardımcısı

 

MADDE 10 − (1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak ve yokluğunda yerine vekalet etmek üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından bir kişi, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı

olarak görevlendirilebilir. Müdür yardımcısının görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir.

 

(2) Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi sona erer.

 

Müdür yardımcısının görevleri

 

MADDE 11 − (1) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:

 

 1. Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak,

 

 1. Görevi başında olmadığında Müdüre vekâlet etmek.

 

Yönetim kurulu

 

MADDE 12 − (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ile Müdürün önerisi üzerine, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

 

 • Üyelerin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan ya da boşalan veya kesintisiz altı aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri aynı usulle

görevlendirilirler.

 

 • Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az altı ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu, üyelerin

talepleri doğrultusunda ve Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç defa üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer.

 

 • Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul

 

Yönetim kurulunun görevleri

 

MADDE 13 − (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

 

 1. Merkezin genel işleyişi, düzeni ve idari personeli ile ilgili Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak,

 

 1. Müdür tarafından hazırlanan yıllık bütçe ve faaliyet raporlarını inceleyerek Rektöre sunulmak üzere karara bağlamak,

 

 1. Araştırma, eğitim ve diğer etkinlik programları, projeler ve Merkez faaliyetlerinin tanıtım çalışmaları, mali destek ve yayım konularına ilişkin esasları belirlemek ve karara bağlamak, Merkez bünyesinde yürütülen danışmanlık, proje ve benzeri hizmet bedellerini belirlemek,

 

ç) Merkezin gelirlerini artırıcı girişimlerde bulunmak, bu amaçla gerekli önlemleri almak, gelir dağılım ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata göre belirlemek,

 

 1. Bu Yönetmelik uyarınca verilecek ödülleri tespit etmek üzere oluşturulacak komisyon üyelerini belirlemek,

 

 1. Danışma Kurulu üyelerinin seçimini yapmak,

 

 1. Üniversite dışındaki ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek ve protokol

 

taslaklarını hazırlamak,

 

 1. Yıllık faaliyet değerlendirmesi yaparak sonraki yıllar için strateji geliştirmek.

 

Danışma kurulu

 

MADDE 14 − (1) Danışma Kurulu, Üniversitenin akademik personeli ile istekleri halinde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında çalışan ve Merkezin faaliyet alanına giren konularda tecrübeli kişiler arasından seçilir.

Üyeler, Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilen en az beş ve en fazla yirmi üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden aynı yöntemle

seçilir ve görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine yenileri seçilir. Danışma Kurulu toplantılarına üst üste üç defa mazeretsiz katılmayanların üyeliği düşer. Danışma Kurulunda yer alan Üniversite akademik personeli üye sayısı, toplam üye sayısının yarısından az olamaz.

 

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

 

Danışma kurulunun görevleri

 

MADDE 15 − (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

 

 1. Merkezin yıllık çalışma programını değerlendirmek, bir sonraki yıla ait çalışmalar ile ilgili öneriler geliştirmek ve takip etmek,

 

 1. Merkezin amaçları doğrultusunda çeşitli proje önerilerinde bulunmak ve bu projelerin gerçekleştirilmesine yönelik ilgili kişi ve kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesine yardımcı olmak,

 

 1. Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayın konularındaki durumlarını değerlendirip önerilerde

 

Birimler

 

MADDE 16 – (1) Birimler, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur.

 

(2) Birimler, yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversitenin öğretim elemanları, Merkez çalışanları ve gerekli durumlarda kurum dışından konusunda uzman kişilerden oluşturulabilir. Yönetim Kurulu, her birimden bir kişiyi birim sorumlusu olarak görevlendirir. Merkez birimlerinin görev süreleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Görev süresi tamamlanan birim, gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili bir raporu Müdüre sunar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Personel ihtiyacı

 

MADDE 17 − (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

 

Ekipman ve demirbaşlar

 

MADDE 18 – (1) Merkez faaliyetleri ve araştırmaları kapsamında alınan her türlü teçhizat, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

 

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

 

MADDE 20 − (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 21 − (1) Bu Yönetmelik hükümlerini