Faaliyet Alanları

Faaliyet Alanları

a) Proje geliştirme, koordinasyon ve danışmanlık alanında yürütülecek olan faaliyetler;

1) Üniversitenin yürütücü, ortak, iştirakçi ve benzeri şekilde yer aldığı projelerin başvuruları, yürütülmesi, finans kaynakları ve proje ortaklarıyla yapılacak yazışma ve toplantıların organizasyonunu ve/veya takibini yaparak, proje yürütücüsü ile proje ortakları arasında Rektörlük adına koordinasyon desteği sağlamak,

2) Üniversite adına sunulan proje başvurularının ön değerlendirmesini, idari kontrolünü yapmak, usulüne uygun olarak hazırlanmayan proje başvurularının düzeltilmesini sağlamak,

3) Proje yönetimi süreçlerini izlemek, denetimlerde ihtiyaç duyulacak olan her türlü sözleşme, harcama belgesi, ara ve final raporları, proje çıktıları ve benzeri belgelerin proje yürütücülerince muhafaza edilmesini sağlamak,

4) Ulusal ve uluslararası proje ve programların teknik destek ihalelerine başvurmak, ihale dosyalarını hazırlamak,

5) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde gelişime katkıda bulunacak fikirleri projelendirecek personeli desteklemek, bu projelerin uygulanabilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği içinde olmak ve fon temin edilmesi konusunda çalışmalarda bulunmak,

6) Yurt içi ve yurt dışından Üniversiteye talepte bulunan kurum ve kuruluşlara, imzalanacak olan bir protokol dâhilinde proje hazırlama, uygulama ve değerlendirme süreçleri konusunda kurumsal danışmanlık hizmetleri sunmak,

7) Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak,

8) Patent, lisans anlaşmaları, teknoloji transferi gibi konularda danışmanlık birimleri oluşturmak,

b) Eğitim ve bilimsel toplantı kapsamında yürütülecek olan faaliyetler;

1) Üniversite öğretim elemanları ve öğrencileri başta olmak üzere, talep halinde kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel kuruluşların proje hazırlama, uygulama ve değerlendirme kapasitelerini artırmak amacıyla proje döngüsü yönetimi alanında eğitim faaliyetlerinde bulunmak,

2) Merkezin çalışma alanına giren konulara yönelik ulusal ve uluslararası etkinliklerde Üniversitenin temsil edilmesini sağlamak,

3) Merkezin çalışma alanına giren konularla ilgili olarak panel, konferans, çalıştay, seminer, sempozyum, tanıtım etkinlikleri, kongre, proje pazarı gibi bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu amaçla konuyla ilgili proje uzmanlarını, proje finansman kuruluşlarının teknik temsilcilerini ve akademisyenleri bu çalışmalara davet etmek,

4) Bingöl Üniversitesi Proje Koordinasyon Merkezi ve diğer birimlerle işbirliği kurmak ve ortak çalışmalar yapmak,

5) Merkezin çalışmaları ve Üniversitenin dâhil olduğu projelerle ilgili rapor, tanıtıcı broşür, katalog, tanıtım filmi ve benzeri dokümanlar hazırlamak, araştırma ve uygulama sonuçlarını yayınlamak ve ilgili kesimlere dağıtımını sağlamak,

c) Merkezin diğer faaliyetleri şunlardır;

1) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili yıllık istatistik tutmak,

2) Üniversitenin yer aldığı projelerle ilgili bilgilere ilişkin veritabanı oluşturmak, bu bilgileri ve proje çıktılarını Merkezin internet sayfasında yayınlamak,

3) Üniversite mensupları ve diğer kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında görev yapan personelin ilgi ve uzmanlık alanlarına giren projelerde görev almaları için teklif ve önerilerde bulunmak,

4) İç ve dış kaynaklı proje teklif çağrılarını ilgili kesimlere duyurmak,

5) Hedef kitlesi geniş projelere kamuoyu ilgisini ve desteğini artırmak, basını ve ilgili kesimleri bilgilendirmek amacıyla faaliyetlerde bulunmak,

6) Merkezin çalışma alanına giren konularda ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli sosyal etkinlikler düzenlemek ve ödüller vermek amacıyla Rektörlüğe teklifte bulunmak.