Sabancı Vakfından Duyuru: Dezavantajlı Gruplara Yönelik Eğitim Faaliyetleri için hibe programı

Değerli Akademisyenlerimiz;

Aşağıdaki duyuruyu tarafınızla paylaşmak isteriz.

Sabancı Vakfı, 2019 yılı Hibe Programını ilan etmiştir. Programın amacı, kadın, genç ve engellilerin eğitim alanındaki temel sorunları ve ihtiyaçlarına yönelik projelerin desteklenmesidir. Projeler, örgün eğitimin özel eğitim, okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kademelerinden birine veya birkaçına yönelik olabilir. Hazırlanacak projelerin ortaklı olarak hazırlanması gerekmektedir.

Programın öncelikleri:

Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında daha önce desteklenen projeler: 2007 yılında başlayan Hibe Programları kapsamında bugüne kadar toplamda yaklaşık 16 milyon TL hibe ile desteklenen 137 proje, 74 ilde çalışmalar yaptı ve 170 binden fazla kişinin hayatında dönüşüm başlatmıştır.

Son başvuru tarihi: 8 Şubat 2019, Cuma; saat: 17.00

Duyuru: http://www.sabancivakfi.org/tr/sosyal-degisim/2019-basvurulari

Online başvuru sistemi: http://hibe.sabancivakfi.org/hibe

Kimler başvurabilir?

Yalnızca T.C. Yasalarına göre kurulmuş ve Türkiye’de yerleşik:

 • Dernekler (Merkez ve şubeleri dahil olmak üzere hibe programına tek bir proje ile başvurabilirler.)
 • Vakıflar (Merkez ve şubeleri dahil olmak üzere hibe programına tek bir proje ile başvurabilirler.)
 • Kooperatifler (Merkez ve şubeleri dahil olmak üzere hibe programına tek bir proje ile başvurabilirler.)
 • Üniversiteler (Rektörlüğün onay ve imzası bulunması ve başvuruların farklı birimlerden, Meslek Yüksek Okulları, Araştırma Merkezleri, Fakülteler vb., olması kaydıyla, birden fazla başvuruda bulunabilirler.)

Ortaklar:

 • Hibe Programı kapsamında yalnızca ortaklıkları bulunan projelere destek verilecektir.
 • Bir projenin birden fazla ortağı olmasında herhangi bir sakınca yoktur.
 • Başvuru yapmaya uygun olan kurumlar, hem kendi projeleri ile başvuruda bulunabilir hem de başka kurumların proje ortağı olarak yer alabilirler.
 • Uluslararası kuruluşlar, Türkiye’de yerleşik olmayan sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, vakıf ve derneklerin iktisadi işletmeleri, özel şirketler, ticaret ve sanayi odaları, okullar, kamu kurum ve kuruluşları ile bu kuruluşların birimleri/müdürlükleri/şubeleri/vakıfları, vb. Hibe Programı’na başvuru yapmak için uygun değildir. Ancak bu kurumlar proje ortağı olarak yer alabilirler.
 • Aynı tüzel kişiliği paylaşan farklı şube, birim ya da fakülteler aynı projede başvuran ve ortak olarak yer alamazlar. Ancak birlikte çalışmalarında sakınca yoktur.

Öncelikler

Öncelik

Açıklama

Kaliteli Eğitimin Desteklenmesi

Bu alanda desteklenecek projelerle eğitimin okul içindeki kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir. Eğitim materyallerinin iyileştirilmesi, öğretmenlere yönelik güçlendirici çalışmalar, öğrencilerin haklarına ve yaşam becerilerine yönelik farkındalık kazanması, yenilikçi eğitim metotlarının geliştirilmesi gibi projeler bu başlık altında desteklenebilir. Okullarda yapılacak fiziksel ya da donanımsal iyileştirme çalışmaları Hibe Programı kapsamına girmemektedir.

Eğitime Erişimin ve Devamın Sağlanması

Bu alanda desteklenecek projelerle eğitim sisteminin dışında kalmış ya da eğitime erişimde zorluk yaşayan grupların eğitim sistemine kazandırılması ve eğitime devamlarının sağlanması hedeflenmektedir. Kız çocukları, mülteciler, engelliler gibi eğitime erişimde farklı nedenlerle sorun yaşayan grupların eğitime erişiminin sağlanması, bu amaçla yürütülecek kapsayıcı eğitim çalışmaları, okula devam oranlarının iyileştirilmesi, okul içi ayrımcılıkla mücadele, aile vb. kilit aktörlerin bilinçlendirilmesi gibi projeler bu başlık altında desteklenebilir.

Hak Temelli Yaygın Eğitim Çalışmalarının Desteklenmesi

Bu alanda desteklenecek projelerle eğitim sistemine dahil olmayan kadın, genç ve engellilerin toplumsal cinsiyet ve insan hakları bilincinin artırılması hedeflenmektedir. Kadın, genç ve engellileri güçlendirici eğitimler bu başlık altında desteklenebilir. Meslek edindirme eğitimleri Hibe Programı kapsamına girmemektedir.

Projelerden beklenen özellikler

 • Hak temelli bir yaklaşıma sahiptir. Ayrımcılığa maruz kalan kişilerin farkındalığını arttırarak hak arayışını destekler.
 • Hedef kitlesini odaklı ve net olarak belirler. Eğer hedef kitleyi yakından tanımıyorsa önce ihtiyaç analizi yaparak buna göre uygulamayı belirler.
 • Sadece eğitim vererek hedef kitleyi güçlendireceğini varsaymaz; hedef kitlenin erişebileceği imkânlar yaratır, çevresindeki aktörleri bilinçlendirir ve etkili çözümler geliştirir.
 • Katılımcıdır. Hedef kitlenin maruz kaldığı fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak için hedef kitle ile birlikte çalışır, hedef kitlenin kendisinin çözümde aktif olmasını sağlar. Hedef kitle adına sözcü olmaz, hedef kitlenin karar verme mekanizmalarına katılımını sağlar.
 • Hedef kitlenin kendi arasında dayanışma, danışma ve iletişimini arttırmak için çözümler sunar. Ön yargıları ortadan kaldırmak için hedef kitlenin farklı kitlelerle kaynaşmasını sağlar
 • İhtiyaç duyduğu alanda çalışan uzman kişi ve kuruluşlardan aktif destek alır ve proje oluşturma ve uygulama sürecinde bu kurumlarla ortaklaşa çalışır.
 • Sorunları görünür kılmak için veri toplar, raporlar hazırlar ve sorumlu olan kurumlarla paylaşır. Fırsat eşitsizliği yaratan sistemleri iyileştirmek için yeni hizmet modelleri ve/veya önerileri geliştirir, uygular ve sonuçlarını paylaşıp öneri olarak sunar.
 • İletişime önem verir. Kamuoyunu bilgilendirmek, konuyu/sorunu görünür kılmak için kampanyalar yürütür, yerel ve ulusal basını etkin bir şekilde projeye dahil eder.
 • Yenilikçidir. Projede eğitim alanında yeni ve yaratıcı metotlara yer verir.

Destek miktarı

 • Gösterge bütçe: 1 milyon TL
 • Asgari: 50 bin TL
 • Azami: 200 bin TL
 • Destek oranı: Azami %100 (asgari: %80)
 • Ödeme Planı: Toplam hibenin %40’ı, kurum ile imzalanan protokolün ardından projenin başlamasını takiben 5 iş günü içinde; %40’ı kurumun ilk Ara Rapor'u eksiksiz teslim etmesi ve Rapor'un onaylanmasının ardından 1 ay içinde; geriye kalan %20’si ise kurumun protokoldeki tüm yükümlülükleri yerine getirmesi şartıyla, Son Rapor'u eksiksiz teslim etmesi ve Rapor'un onaylanmasının ardından 1 ay içinde ödenmektedir.

Desteklenen harcamalar

 • Proje Personeli (Proje Yöneticileri ve Proje Çalışanları)
 • Danışmanlar
 • Seyahat (Şehir içi, Yurtiçi, Yurt Dışı)
 • Basılı Malzeme
 • Toplantı-Ağırlama
 • Diğer İletişim Giderleri
 • Sabit Kıymet ve Demirbaş (Toplam proje bütçesinin %10'unu geçemez.)
 • Haberleşme, kırtasiye, fotokopi, ofis giderleri, kira , vb. Genel Giderler (Toplam proje bütçesinin %10'unu geçemez.)
 • Diğer Giderler (Toplam proje bütçesinin %10'unu geçemez.)

Proje süresi: Azami 12 ay (Tüm projeler en erken 8 Temmuz 2019’da başlayacak, en geç 7 Temmuz 2020 itibarıyla bitecek şekilde planlanmalıdır.)

Proje uygulama yeri: Türkiye sınırları içinde

Dikkat edilmesi gereken hususlar:

 • Başvuru yapmadan önce Başvuru Rehberinin ve Sıkça Sorulan Sorular kısmının incelenmesi tavsiye edilmektedir.
 • Dernek, Vakıf ve Kooperatifler, merkez ve şubeleri dahil olmak üzere hibe programına tek bir proje ile başvurabilirler. Üniversiteler rektörlüğün onay ve imzası bulunması ve başvuruların farklı birimlerden (Meslek Yüksek Okulları, araştırma merkezleri, fakülteler vb.) olması kaydıyla, birden fazla başvuruda bulunabilirler.
 • Hibe programına bireysel başvuru yapılamamaktadır.
 • Daha önce Sabancı Vakfı Hibe Programları'ndan hibe almış olan Başvuru Sahipleri Hibe Programına tekrar başvuru yapabilir. Hibe Programı kapsamında kurumlar en fazla 3 yıl üst üste desteklenebilir.
 • Öğrenme süreçlerinde teknolojinin kullanımını içeren projelerde, sabit kıymet ve demirbaş kalemi ile birlikte diğer giderler kalemi kullanılabilmektedir. Bu şekilde teknolojik malzemeler için proje bütçesinin %20’sinin kullanılması mümkündür.
 • Program kapsamında sadece kalıcı eser/bina yapımını öngören projeler desteklenmeyecektir.
 • Başvuru Sahiplerinin Hibe Programı dışında yürütülen diğer projeler için farklı kurumlardan destek alıyor olması, Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında yaptığıkları başvuru için herhangi bir engel teşkil etmez. Hibe Programı kapsamında yaptılan proje başvurusu için eş bir finansman olması durumunda, diğer kurumun katkısı (ayni veya maddi) projenin toplam bütçesinin %20'sinden fazla olamaz.
 • Hibe Programına yalnızca Türkçe başvurular kabul edilmektedir.
 • Başvurularda Üniversiteler için yönetim kurulu kararı ya da rektörün imzalı onay mektubu, Dernek, vakıf ve kooperatifler için yönetim kurulu kararı ya da ilgili kararın karar defterindeki sayfasının kopyasının sisteme yüklenmesi beklenmektedir.

Başvuru ve Değerlendirme Süreci

 • Sabancı Vakfı tarafından bilgi ve belgelerin tamlığı ile uygunluğunun kontrol edildiği ön elemenin yapılması: 11 – 15 Şubat 2019
 • Başvuran kurumlara ön eleme sonuç bildirimlerinin e-posta ile gönderilmesi: 18 Şubat 2019
 • Sabancı Vakfı ve Değerlendirme Kurulu tarafından ön değerlendirmenin yapılması: 19 Şubat – 5 Nisan 2019
 • Başvuran kurumlara ön değerlendirme sonuç bildirimlerinin eposta ile gönderilmesi: 8 Nisan 2019
 • Ön değerlendirmeyi geçen projelerin gerekli ek belgeleri Sabancı Vakfı'na göndermesi: 8 – 19 Nisan 2019
 • Ön değerlendirmeyi geçen projelerin Değerlendirme Kurulu tarafından incelenmesi: 19 Nisan – 23 Haziran 2019
 • Değerlendirme Kurulu'nun önerdiği projelerin Mütevelli Heyeti tarafından değerlendirilmesi ve Sonuçların duyurulması ve hibe almaya hak kazanan ve kazanamayan proje sahiplerine son değerlendirme sonuç bildirimlerinin e-posta ile iletilmesi: 24 Haziran 2019

Daha fazla bilgi ve sorularınız için: Sıkça Sorulan Sorular kısmında yanıtı bulunmayan soruları aşağıda e-posta adresine iletebilirsiniz.

e-posta: hibe@sabancivakfi.org